ธงชัย ฉวีวรรณ. “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก”. Thai Journal of Nursing Council 20, no. 2 (August 22, 2012): 63. Accessed October 7, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2245.