เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. “บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 2 (August 22, 2012): 4. Accessed November 27, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2247.