ธงชัย ฉวีวรรณ. “การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 2 (August 22, 2012): 17. Accessed August 14, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2249.