หนูคง อาภาวรรณ. “การจัดการโรคหืดในเด็ก : กลวิธีและการป้องกัน”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 2 (August 22, 2012): 32. Accessed August 9, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2250.