สมใจ อวยพร, เกยุรานนท์ พรทิพย์, and สิงห์ช่างชัย เพชรน้อย. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 2 (August 22, 2012): 44. Accessed August 9, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2251.