มโนการ ชูศรี, and อ่วมตานี อารีย์วรรณ. “การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 2 (August 22, 2012): 57. Accessed August 12, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2252.