ส่งวัฒนา ประณีต, and พุทธรัตน์ อุทัยวรรณ. “ผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์เพื่อบำบัดความปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 2 (August 22, 2012): 72. Accessed July 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2253.