ฉายพุทธ ปรางทิพย์. “วิธีในการปรับตัวของผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรมต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 2 (August 22, 2012): 87. Accessed December 3, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2254.