สุวรรณโณ จอม, and สุวรรณโณ จุก. “ผลของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะความเจ็บป่วย แหล่งประโยชน์ส่วนบุคคลต่อความรุนแรงของอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปลอดอุดกั้นเรื้อรัง”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 2 (August 22, 2012): 99. Accessed August 13, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2255.