เก่งเขตกิจ บงกช, ระเบียบ เพ็ญศรี, and เอี่ยมรักษา สุพรรณ์. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีไทย”. Thai Journal of Nursing Council 14, no. 3 (August 23, 2012): 24. Accessed December 8, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2275.