ตะบูนพงศ์ สุนุตตรา, and บาลทิพย์ ขวัญตา. “ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลัดบ่ายและดึก”. Thai Journal of Nursing Council 14, no. 3 (August 23, 2012): 51. Accessed October 7, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2277.