ส่งวัฒนา ประณีต, คงอินทร์ วิภาวี, and ฐานิวัฒนานนท์ เพลินพิศ. “ความเหมือนและความแตกต่างในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ปรากฎการณ์วิทยา,ทฤษฎีพื้นฐาน และชาติพันธุ์วรรณา”. Thai Journal of Nursing Council 15, no. 2 (August 23, 2012): 12. Accessed January 31, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2297.