เสงี่ยม เฉลาศรี, and สินธุ ศิริอร. “โรคเบาหวานในวัยรุ่น : การแกว่งตัวของระดับน้ำตาลในเลือด”. Thai Journal of Nursing Council 15, no. 2 (August 23, 2012): 66. Accessed February 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2301.