นิลมานัต กิติกร, ไชยลังกา พัชรียา, and เชื้อประไพศิลป์ อาภรณ์. “การรณรงค์ป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในชุมชนเมือง”. Thai Journal of Nursing Council 15, no. 3 (August 23, 2012): 30. Accessed December 7, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2306.