หนุเจริญกุล สมจิต. “สาระจากการประชุม 8 International Nurse Practitionner ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา”. Thai Journal of Nursing Council 16, no. 1 (August 25, 2012): 1. Accessed October 3, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2321.