บาลทิพย์ ขวัญตา, เชื้อประไพศิลป์ อาภรณ์, and ไชยลังกา พัชรียา. “ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้”. Thai Journal of Nursing Council 16, no. 1 (August 25, 2012): 39. Accessed October 3, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2324.