มิตกิตติ รัชนี, วัชรินทร์ยานน์ กัญญา, and แดงเปี่ยม ชะลอศรี. “ประเมินผลโครงการลดจำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม สำนักงานสาธารณสุขเขต 10”. Thai Journal of Nursing Council 16, no. 2 (August 25, 2012): 37. Accessed November 30, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2332.