พงศ์ถาวรกมล คะนึงนิจ, ฉัตรชัยสุชา สิริรัตน์, and สมจิตประเสริฐ พรรณี. “ความเป็นห่วง ความวิตกกังกล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี”. Thai Journal of Nursing Council 16, no. 2 (August 25, 2012): 84. Accessed November 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2335.