ชุณหะวัต ดรุณี, ตันติกรกุล จริยา, and ฦาชา ยุวดี. “ผลของการฝึกคิดสะท้อนกลับในการสอนภาคปฏิบัติต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 16, no. 3 (August 26, 2012): 63. Accessed November 29, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2343.