พงศ์ถาวรกมล คนึงนิจ, and ฉัตรชัยสุชา สิริรัตน์. “รายงานการวิจัยการค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติ ของพยาบาลอายุ 35 ปีขึ้นปี”. Thai Journal of Nursing Council 18, no. 2 (August 26, 2012): 1. Accessed January 28, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2359.