บูรณะเรืองโรจน์สิรินุช, เกษมกิจวัฒนาสายพิณ, กีรติวิทยานันท์ณรงค์, and พงศ์ถาวรกมลคะนึงนิจ. “ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด”. Thai Journal of Nursing Council 21, no. 2 (1): 46. Accessed February 20, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2383.