บูรณะเรืองโรจน์ สิรินุช, เกษมกิจวัฒนา สายพิณ, กีรติวิทยานันท์ ณรงค์, and พงศ์ถาวรกมล คะนึงนิจ. “ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด”. Thai Journal of Nursing Council 21, no. 2 (August 27, 2012): 46. Accessed September 30, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2383.