คงบุญ สุดารัตน์, สมประเสริฐ ชมชื่น, and เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 21, no. 2 (August 27, 2012): 62. Accessed September 29, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2384.