เกษมกิจวัฒนาสายพิณ. “บรรณาธิการแถลง”. Thai Journal of Nursing Council 21, no. 3 (August 28, 2012). Accessed September 26, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2386.