ธงชัย ฉวีวรรณ. “การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ”. Thai Journal of Nursing Council 21, no. 3 (August 28, 2012): 5. Accessed December 2, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2387.