ภักดีวงศ์เพ็ญนภา. “การดำรงบทบาทมารดา : แนวคิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ”. Thai Journal of Nursing Council 21, no. 3 (August 28, 2012): 12. Accessed September 26, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2388.