เกษมกิจวัฒนาสายพิณ. “บรรณาธิการแถลง”. Thai Journal of Nursing Council 21, no. 4 (August 28, 2012). Accessed February 20, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2394.