ธงชัย ฉวีวรรณ. “การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์”. Thai Journal of Nursing Council 21, no. 4 (August 28, 2012): 8. Accessed August 14, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2395.