เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 1 (August 28, 2012): 4. Accessed December 6, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2402.