หิรัญชุณหะสุดศิริ, แสงจันทร์หทัยรัตน์, ส่งวัฒนาประณีต, and เพชรพิเชฐเชียรวงจันทร์. “สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล : องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 1 (August 28, 2012): 9. Accessed September 26, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2403.