พานิชย์จิรัญญา, and ชัยวัฒน์วราภรณ์. “ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 3 (September 4, 2012): 40. Accessed June 3, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2441.