อาภานันทิกุล มณี. “บทบรรณาธิการรับเชิญ หลักจริยธรรมในการให้การบริการสุขภาพ”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 4 (September 5, 2012): 5. Accessed November 27, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2457.