เกษมกิจวัฒนาสายพิณ. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 4 (September 5, 2012). Accessed August 12, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2458.