สี่หิรัญวงศ์อัจฉราพร, and ยุทธไตรประภา. “การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 4 (September 5, 2012): 10. Accessed April 1, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2459.