แสงนิมิตชัยกุลวิภาดา, and ชัยวัฒน์วราภรณ์. “ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน”. Thai Journal of Nursing Council 22, no. 4 (September 5, 2012): 38. Accessed April 4, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2461.