รัตนกุล ปรีย์กมล. “บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 1 (September 5, 2012): 5. Accessed December 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2468.