ไกรนุวัตร กีรดา. “แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 1 (September 5, 2012): 10. Accessed November 27, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2469.