สุวรรณโณ จอม, เพชรศิราสัณฑ์ เรวดี, ประเสริฐไทย ปุณยวีร์, จันทร์ประดิษฐ์ อรุณศรี, and ใสสุข วงรัตน์. “การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 1 (September 5, 2012): 35. Accessed October 6, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2471.