เฉลิมพิชัย ทิวาภรณ์, รติธร เอมพร, เสรีเสถียร เยาวลักษณ์, and บริบูรณ์หิรัญสาร ดิฐกานต์. “อัตราการไม่มาตรวจตามนัดหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 1 (September 5, 2012): 48. Accessed November 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2472.