พานชูวงศ์ ธิดารัตน์, อุทริยะประสิทธิ์ เกศรินทร์, กิมปี สุวิมล, and สัตยวิวัฒน์ วรรณี. “ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 1 (September 5, 2012): 60. Accessed January 29, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2473.