แจ้งสุทธิวรวัฒน์พิสมัย, and อังสุโรจน์ร.ต.อ.หญิง ยุพิน. “สภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม กับการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 1 (1): 87. Accessed August 12, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2475.