ชอบอรุณสิทธิ ชญานิศ, เกษมกิจวัฒนา สายพิณ, and ฉันท์เรืองวณิชย์ วัลย์ลดา. “ผลการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 1 (September 5, 2012): 100. Accessed September 30, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2476.