ขันตีจิตร กชพนิต, เกษมกิจวัฒนา สายพิณ, and ฉายพุทธ ปรางทิพย์. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหาร”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 2 (September 5, 2012): 26. Accessed September 29, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2480.