อาภานันทิกุล มณี, ธนูรักษ์ รุจิเรศ, and ฦาชา ยุวดี. “การพัฒนาเครื่องมือวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลไทยระดับปริญญาตรี”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 2 (September 5, 2012): 52. Accessed October 7, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2482.