เซ็นนันท์ กาญจนา, โตสิงห์ อรพรรณ, and สินธุ ศิริอร. “การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 3 (September 5, 2012): 26. Accessed September 29, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2531.