พวงจำปา สิรินยา, นันทชัยพันธ์ พิกุล, and ธงชัย ฉวีวรรณ. “การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 3 (September 5, 2012): 40. Accessed January 27, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2532.