ศิริภักดี กรองกาญจน์. “บทบรรณาธิการรับเชิญ ภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน: พยาบาลเตรียมรับหรือยัง”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 4 (September 6, 2012): 5. Accessed July 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2539.