ศรีสุพรรณ วิจิตร, รุจกรกานต์ ดรุณี, and คงประเสริฐ พิชญ์นีติ์. “สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 4 (September 6, 2012): 20. Accessed May 27, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2541.