นันท์ศุภวัฒน์ เรมวล, คุณาวิกติกุล วิภาดา, เกียรติเลิศนภา ผ่องศรี, อภิขาติบุตร กุลวดี, and ศรีสุพรรณ วิจิตร. “การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing Council 23, no. 4 (September 6, 2012): 41. Accessed February 2, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2543.