อนุเรือง ศกุนตลา, สินธุ ศิริอร, วาณิชย์กุล นภาพร, and ศรียุกตศุทธ อรวมน. “ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในการบริการสุขภาพของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง”. Thai Journal of Nursing Council 24, no. 1 (September 6, 2012): 11. Accessed January 31, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2551.